11 Haziran 1997 Çarşamba

Sağlık kurum ve kuruluşları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 2. Yasama yılı 105. Birleşimi (11 Haziran 1997)

RP GRUBU ADINA AHMET BİLGE (Ankara) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; şahsım ve Partim adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında emekli personel ve yakınlarının muayene ve tedavileri karşılığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından yapılan ödemeler ve bundan dolayı elde edilen gelirler, anılan bu sağlık kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmeleri vasıtasıyla, kendi kuruluşlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında ise, anılan türden bir uygulama bulunmamaktadır. Bu durum, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarının kendilerini yenileme ve ihtiyaçlarını süratli bir biçimde karşılamaları bakımdan, büyük bir sıkıntı kaynağı olmaktadır.

Askerî sağlık kurum ve kuruluşlarının, diğer resmî sağlık kuruluşlarından farklı olarak döner sermaye işletmeleri kuramamalarının nedeni, 10. 6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde, bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulacak askerî kuruşlar sayılmış; ancak, bu deyim içerisine askerî hastanelere yer verilmemiş olmasıdır.

Tasarının 1 inci maddesinde, belirttiğimiz sıkıntıyı ortadan kaldıracak şekilde "kurum" deyimi içerisinde mütalaa edilecek kuruluşlar içerisine askerî hastaneler dahil edilmiştir. 2 inci maddeyle, diğer resmî sağlık kuruluşlarındaki uygulamaya benzer şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinde sayılan hak sahiplerinin, döner sermaye kurulan askerî hastanelerde yapılan muayene ve tedavi giderlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından askerî hastane döner sermayelerine yatırılması öngörülmüştür. Tasarının 3 üncü maddesiyle de, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin döner sermaye gelir kaynakları belirlenmiştir.

Kıymetli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin verimli, etkin bir şekilde ve aynı standartlarda tüm vatandaşlarımıza sağlanması, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bunu yerine getirirken de sağlık kuruluşlarının idarî ve malî açıdan özerklik kazanmaları, kendilerini yenileme ve acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri kaynaklarının olması bakımından döner sermayeler önemli bir işleve sahip bulunmaktadır.

Kanun tasarısıyla, uygulamada, askerî sağlık kuruluşları ile diğer sağlık kuruluşları arasındaki farklı uygulamalar sona erdirilerek bir benzerlik de sağlanmaktadır. Bu nedenle, Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının kanunlaşarak, uygulamaya bir an önce geçilmesini gerekli görüyoruz.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 2. Yasama yılı 105. Birleşimi (11 Haziran 1997) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi