12 Mayıs 1998 Salı

İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 88. Birleşimi (12 Mayıs 1998)

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 arkadaşının, İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge hakkında konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Verilen önergede "İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesinin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 24.10.1996 tarihli protokol hükümlerini dikkate almadığı ve bu eyleminden dolayı Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın görevini kötüye kullandığı" iddia edilmektedir.

Kurtköy Havaalanı, İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı Projesiyle birlikte, dönemin Savunma Sanayi İcra Komitesinin 19.3.1988 tarih ve 88/2 sayılı kararına dayanan on yıllık bir geçmişe sahiptir. Uygulama başlangıcından itibaren yirmialtı yıl içerisinde bitirilmesi öngörülen proje için 13 kilometrekarelik bir alan kamulaştırılmış, 11.3.1993 tarihinde de master plan çalışmaları tamamlanmıştır.

Dönemin Savunma Sanayi İcra Komitesinin 7.10.1996 tarih ve 96/8 sayılı kararıyla "İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı Projesinin ilk safhasını teşkil edecek havaalanıyla ilgili inşaat etüdünün ve takiben de inşaatın DLH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi ve bu konuda DLH Genel Müdürlüğüyle bir protokol imzalanması için Savunma Sanayii Müsteşarlığının yetkili kılınması" kararlaştırılmıştır. Bu karara dayanarak, 24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü arasında çerçeve protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre, ihale dosyası, DLH Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve ihaleye çıkılacak; tekliflerin değerlendirilmesi ise, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü personelinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Havaalanıyla ilgili giderlerse, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanacaktır.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 88. Birleşimi (12 Mayıs 1998) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi