21 Ocak 1998 Çarşamba

Çek Cumhuriyeti hava taşımacılığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 45. Birleşimi (21 Ocak 1998)

RP GRUBU ADINA MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki hava taşımacılığı anlaşması konusunda Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Yasayla tasdik olunan 7 Aralık 1944 tarihli Chicago Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakların düzenlenmesi konusunda bir mutabakata ulaşılamamış; bu nedenle ticarî hakların ikili sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi cihetine gidilmiştir. Gerek Türkiye gerekse diğer devletler, 11 Şubat 1946'da Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında imzalanan Bermuda Anlaşmasına dayanarak, ikili anlaşmalar yoluyla hava taşımacılığını geliştirme yoluna gitmişlerdir. Ülkemizin coğrafî konumu, uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı avantajlar göz önüne alındığı takdirde, diğer ülkelerle sivil havacılık konusunda imzalanacak ikili anlaşmaların büyük önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Yapılacak bu anlaşmalar, ülkemizde sivil havacılığın gelişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm bunlar göz önüne alınarak, devletimiz, geçmişten bu tarafa çeşitli ülkelerle hava taşımacılığı konusunda ikili anlaşmalar imzalayagelmiştir.

Bu anlaşmalar, ABD ile İngiltere arasında imzalanan ve tüm dünyanın bu konuda örnek kabul ettiği Bermuda Anlaşmasına uygun nitelikler taşımakta olup, çerçeve anlaşması niteliği taşımakta ve karşılıklı ülke çıkarlarının gözetilmesi esasına dayanmaktadır.

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında 15 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması da bu çerçevedendir. Anlaşma, hava trafiğiyle ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartıyla iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını öngörmektedir.

İmzalanan anlaşmanın, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilere olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, spor ve turizm alanındaki işbirliğinin de daha ileri düzeylere taşınmasında önemli bir adım olmasını temenni etmekteyiz.

Çek Cumhuriyetiyle imzalanan bu anlaşma gibi diğer ülkelerle de imzalanacak ikili hava taşımacılığı anlaşmalarının, ülkemizin tanıtılması, turizm ve ihracat gelirlerinin artması, sivil hava taşımacılığının geliştirilmesi ve diğer ülkelerle iyi ilişkilerimizin artırılması gibi çok önemli olumlu sonuçlar getireceğine inanmaktayız. Bu vesileyle, bu anlaşmayı uygun bulmaktayız.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 45. Birleşimi (21 Ocak 1998) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi