26 Mayıs 1998 Salı

Sel afetleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 93. Birleşimi (26 Mayıs 1998)

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 15 Mayıs 1998 gününden bu yana, memleketimizin 12 ayrı ilinde meydana gelen ve 21 Mayısta kuzeybatı Karadenizde doruk noktasına çıkan, can ve mal kaybına sebebiyet veren, büyük sel afetleri konusunda söz almış bulunan Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Karslıoğlu, Edirne Milletvekili Sayın Ümran Akkan ve Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın gündemdışı konuşmalarına -aynı mahiyette ve aynı konuyla ilgili olduğu için- toptan cevap vermek istedim. Cevap için konmuş olan süreyi, teferruatlı bilgi vermekten dolayı, belki, bir iki dakika aşmam söz konusu olursa, üçüne birden cevap verdiğimi dikkate alarak, değerli Başkanımızın müsamahasına sığınıyorum.

Önce, bu sel afetine maruz kalmış olan Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Aydın, Hatay, Edirne ve Samsun İllerindeki vatandaşlarımıza, Hükümet adına, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 19 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralananlar olmuştur; onlara acil şifa diliyorum. 12 vatandaşımız da -en son rakam budur- kayıp durumdadır; bu vatandaşlarımızın da, inşallah, kısa zamanda, sağlık haberlerini almayı diliyorum. Şöyle arz edeyim: Hatay'da 7 ölü, bir kayıp; Bolu'da 5 ölü, 1 kayıp; Bartın'da 4 ölü; Karabük'te 5 kayıp; Zonguldak'ta 2 ölü, 5 kayıp; Sakarya'da 1 ölü. Can kaybı bilançosu budur.

Değerli milletvekilleri, sel felaketi -Sayın Ayhan'ın söylediği gibi- memleketimizde, dünyanın her yerinde meydana gelen, yangın gibi, deprem gibi felaketlerdendir; Allah beterinden saklasın. Bugüne kadar da, hükümetlerimiz, bu felaketler konusunda, daima, vatandaşın yanında olmuştur, gereğini yerine getirmiştir. İlk defa sel felaketiyle karşı karşıya kalıyor değiliz. Yalnız, bugünkü sel felaketinin diğerlerinden olağanüstü bir tarafı vardır; o da, Batı Karadenizde, yani, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük İllerinde meydana gelen sel felaketinin, yapılan incelemede, son yüzyılda örneği yoktur. Meteoroloji uzmanlarının, bu işi bilenlerin bize verdiği bilgiye göre, belki, muhtemeldir ki, bin yıllık periyot içerisinde karşılığı vardır.

Görmeyen arkadaşlarımız için, size, şöyle tarif edeyim: Filyos ırmağının kolları olan Devrek ve Yenice Çayları ve Filyos Irmağı yatağının dışında 300-400-500 metre yer yer bir tarafta, 300-400-500 metre yer yer diğer tarafta olmak üzere ve takriben, yer yer 8 ilâ 10 metre yükseklikte akmıştır. Bu denli büyük bir sel felaketini hiç kimsenin tasavvur etmesi, düşünmesi söz konusu değildir. O bakımdan, konuyu getirip altyapıya, altyapı kusurlarına bağlamak, kanaatimce yanlıştır. Dere yataklarına, çayların kenarlarına yapılan tesisler ister kamu tesisi olsun, ister vatandaşlarımızın olsun, elbetteki bunlar yanlıştır, bunlara müsaade edilmemesi lazımdır; ama, Türkiye bunların önüne geçememektedir, bunlardan dolayı da çok zarar görmektedir. Devrek İlçesinde, Devrek Çayından 500 metre içeride, çarşıdaki bakkalın, Devrek Çayının, o kadar yeri geçip dükkanını basacağı aklına gelmezdi, bunu kimse düşünemezdi, kimsenin böyle bir şeyi tasavvur etmesi mümkün değil; çünkü, şimdiye kadar, bunlar zaman zaman taşkın gösterdiği için, nereye kadar taştığı aşağı yukarı biliniyor Devlet tarafından. Bu, bilinenin dışına çıkmış, tam anlamıyla bir felakettir; bu, kelimenin bütün anlamıyla bir felakettir.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 93. Birleşimi (26 Mayıs 1998) tutanakları içerisinde bulunabilir.

12 Mayıs 1998 Salı

İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 88. Birleşimi (12 Mayıs 1998)

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 arkadaşının, İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge hakkında konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Verilen önergede "İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesinin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 24.10.1996 tarihli protokol hükümlerini dikkate almadığı ve bu eyleminden dolayı Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın görevini kötüye kullandığı" iddia edilmektedir.

Kurtköy Havaalanı, İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı Projesiyle birlikte, dönemin Savunma Sanayi İcra Komitesinin 19.3.1988 tarih ve 88/2 sayılı kararına dayanan on yıllık bir geçmişe sahiptir. Uygulama başlangıcından itibaren yirmialtı yıl içerisinde bitirilmesi öngörülen proje için 13 kilometrekarelik bir alan kamulaştırılmış, 11.3.1993 tarihinde de master plan çalışmaları tamamlanmıştır.

Dönemin Savunma Sanayi İcra Komitesinin 7.10.1996 tarih ve 96/8 sayılı kararıyla "İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı Projesinin ilk safhasını teşkil edecek havaalanıyla ilgili inşaat etüdünün ve takiben de inşaatın DLH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi ve bu konuda DLH Genel Müdürlüğüyle bir protokol imzalanması için Savunma Sanayii Müsteşarlığının yetkili kılınması" kararlaştırılmıştır. Bu karara dayanarak, 24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü arasında çerçeve protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre, ihale dosyası, DLH Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve ihaleye çıkılacak; tekliflerin değerlendirilmesi ise, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, DLH Genel Müdürlüğü ve DHM Genel Müdürlüğü personelinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Havaalanıyla ilgili giderlerse, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanacaktır.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 88. Birleşimi (12 Mayıs 1998) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi