CHP: Kürt sorununun çözümü için Meclis'te toplumsal mutabakat komisyonu kurulsun

31 Mayıs 2012 - 14:36

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ile Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret ederek, partilerinin Kürt sorununa ilişçin çözüm önerilerini sundu. Loğoğlu ile Tanrıkulu’nun Kürt sorununun TBMM çatısı altında çözümü için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e ilettikleri öneride, TBMM bünyesinde ‘toplumsal mutabakat komisyonu’ ve TBMM dışında ‘Akil İnsanlar Grubu’ oluşturulması ile birlikte şu öneriler yer alıyor:

- Kürt meselesi ülkemizin gündeminde sürekli olarak ve üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Bu meselenin çözülememesinin bir sonucu olarak şiddet olayları ve terör eylemleri sürmektedir. Her gün can kayıpları yaşanmakta, ülkemizin beşeri ve ekonomik kaynakları heba olmaktadır.

- Cumhuriyet tarihi Kürt meselesinin salt güvenlik eksenli politikalarla çözülemeyeceğinin kanıtlarıyla doludur. Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre 1984 ile 2009’un Nisan ayı arasında tam 11 bin 735 güvenlik görevlisi ile 30 bine yakın PKK mensubu ve binlerce sivil yurttaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenler ile kayıpların sayısı bu rakamlara dahil değildir.

- Güvenlik eksenli politikaların Kürt meselesini çözemediği acı tecrübelerle aşikar hale gelmiştir. Başka seçeneklerin hayata geçirilmesi, ertelenemeyecek bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktır. Bu bağlamda, siyasi alanın toplumsal barışı sağlayacak demokratik bir çözüm için yeniden düzenlenmesi ve yeni araçların devreye sokulması gerekmektedir. Bugüne kadar değişik Hükümetler döneminde yapılan açılımlar istenilen sonuçları tam olarak vermemiştir. Bu olumsuz durumun esas nedeni, siyasi çözümün sadece Hükümetlerin işi olarak görülmesi ve TBMM’nin yeterli ölçüde sorumluluk üstlenmemiş olmasıdır. Bu, sorunun kapsayıcılığıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır.

- Ülkenin önemli ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlarının çözümünün asli adresi TBMM’dir. Kürt meselesinin çözümü ulusal mutabakat gerektirmektedir. Ulusal iradenin tecessüm ettiği çatı TBMM olduğuna göre, ulusal mutabakatın oluşacağı yer de TBMM’dir.

- Toplum, kutuplaşmanın ve gerginliğin sürekli artmasına yol açan çözümsüzlük ortamından kurtulmak ve insanlarımızın artık yaşamlarını yitirmeyeceği, barış, huzur, güven ve güvenliği sağlayacak bir çözümü görmek istemektedir.

- Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren temel bir konuda çalışma başlatarak uzlaşma arayışına giren TBMM’nin Kürt meselesinde benzer bir çalışma içinde olmaması/olamaması, izah ve kabul edilebilir bir durum değildir.

- Bu mülahaza ve nedenlerle Kürt meselesinde, TBMM denetiminde bir süreç ve mekanizma oluşturulmasını gerekli görmekteyiz. Bu önerimizin amacı; siyasi partiler arasında doğrudan ve sürekli bir diyalog imkanı yaratmaya; görüş ve yaklaşım farklılıklarını asgari düzeye indirmeye ve siyasetin dilini uzlaşma ve demokratik çözüm temeline oturtmaya çalışmaktır. Böylece bu meselenin; siyasi partiler arasında polemik, yıpratma, üstünlük ve yenilgi konusu olmaktan çıkarılacağını umut ediyoruz.

- Önerimiz, TBMM bünyesinde bir “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ile sivil alanda, TBMM ile bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek bir “Akil İnsanlar Grubu” oluşturulmasını öngörmektedir.

- toplumsal mutabakat komisyonu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit katılımıyla toplam sekiz üyeden oluşacaktır.

- Bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olacak akil insanlar grubu ise yine siyasi partilerin eşit sayıda önerecekleri toplam 12 üyeden oluşacak. Toplumsal mutabakat komisyonu, kendi çalışma kural ve yöntemlerinin yanı sıra akil insanlar grubunun da görev tanımını belirleyecek.

Öneride, toplumsal mutabakat arama sürecinin işleyişi ve gelişimi süreciyle ilgilide şunlar yer aldı:

- Hükümet; terör ve şiddetin sona erdirilmesi ve silahsızlandırma konuları dahil, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin düşünce ve önerilerini, bugüne kadar olanların değerlendirmesini de yaparak TBMM Başkanı'nın oluruyla toplumsal mutabakat komisyonuna iletecek.

- Hükümetin yaklaşımı toplumsal mutabakat komisyonu tarafından ele alınacak. Her siyasi parti, hükümetin mevcut duruma dair tespitlerine ve geleceğe dönük politikalarına ilişkin eleştiri ve önerilerini bu çalışmalar sırasında gündeme getirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca devletin ilgili kurum ve kuruluşları da görüşlerini Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na ileteceklerdir.

- Akil insanlar grubu, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerini alacak. Bu arada hem kendisi düşünce ve öneri üretecek, hem toplumsal mutabakat komisyonunun kendisine vereceği görevleri yerine getirecek. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız da katkılarını akil insanlar grubu üzerinden yapacak.

- Toplumsal mutabakat komisyonu çalışmalarını, göreve başlamasından itibaren altı ay içinde bitirerek, hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacak. Genel Kurul, rapor üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, üzerinde mutabık kalınan ve ortak aklı yansıtacak önerileri, uygulanma isteği ve amacıyla Hükümete iletecektir.

- Bu önerilerin hayata geçirilmesi bakımından bütün siyasi partiler mutabakatın unsurları doğrultusunda Hükümete yardımcı olacaklardır.

(CİHAN)


Politika